Igre otrok danes in nekoč (1. VIO)

Opis/namen: 

Sklop Igre otrok danes in nekoč prednostno vključuje cilje učnih načrtov ŠPO in GUM. Načrtovanje učnega sklopa je zasnovano tako, da ga lahko z manjšimi prilagoditvamiponudimo učencem od 1. do 3. razreda. Učni sklop lahko izvedemo kot medpredmetni sklop, lahko je kot celodnevna dejavnost, lahko pa je razdeljen na več delov oziroma dni. Cilji sklopa se povezujejo tudi s cilji drugih predmetov (SLJ, LUM, SPO), saj dejavnosti vključujejo branje, opazovanje, komunikacijske spretnosti, likovno izražanje in ustvarjanje.

Opis sklopa: 

Učenci 1. VIO se pri predmetu GUM in ŠPO srečajo s plesnimi igrami, pesmimi, glasbo, plesi in običaji. Učni sklop Igre otrok danes in nekoč učencem omogoča njihovo primarno potrebo po igri, ki je po eni strani vir sprostitve po drugi strani pa spodbuda za razvoj in učenje, izražanje občutkov in razpoloženj, spodbujanje ustvarjalnosti (gibalne, glasbene). Skozi dejavnosti se učenci glasbeno in gibalno izražajo (glasbena in gibalna izmišljarija), s pomočjo virov raziskujejo preteklost (izštevanke, rajalne igre, plesne igre), naredijo zbirko iger, ob poslušanju zvočnega posnetka se učijo besedilo in melodijo pesmi ter ustvarijo interpretacijo enostavnih ritmov s ploskanjem, spremljanjem pesmi s preprostimi glasbili ter s preprostim gibalnim izražanjem.

Pri učenju v sklopu Igre otrok danes in nekoč bo učenec:  

 • gibalno in glasbeno predstavil svojo najljubšo igro, 
 • raziskal, kako in katere igre so se igrali njihovi dedki, babice, starši, sorodniki in naredil zbirko iger ter jih preizkusil, 
 • se naučil besedilo in melodijo pesmi ter ustvaril glasbeno in gibalno spremljavo,
 • gibanje in glasbo vključil v svoje vsakdanje življenje. 

Splošno navodilo/pojasnilo za učitelja razrednega pouka: 

Pri učenju izhajamo iz predstav učencev o igri, s poudarkom na glasbeni in gibalni igri. Dejavnosti so zastavljene tako, da učenci po korakih in navodilih spoznavajo igre iz preteklosti in se jih igrajo. Ob tem pa ima učitelj stalen vpogled v delo in napredek posameznega učenca. Dokaze o učenju naj učenci oddajajo na dogovorjeno mesto , ki je preprosto za oddajo in pregled gradiv. Učitelj je učencem na voljo preko e-pošte ali po drugih vpeljanih kanalih. Po zaključku vsake dejavnosti, se učitelj odzove s povratno informacijo. Za izvedbo sklopa učitelj in učenci uporabljajo: Loom, Padlet, e-pošto/sporočila in podobno. Opomba: Vse dejavnosti so načrtovane tako, da jih lahko učenec opravi glede na svoje zmožnosti, sposobnosti in učne pogoje.

Opis dejavnosti Dejavnost učenca Priporočila za izvedbo na daljavo
1. dejavnost: Aktiviranje/priklic predznanjaUčitelj po ustaljenem komunikacijskem kanalu pozdravi,  nagovori in spodbudi učence k izvajanju učnih aktivnosti.Nagovor vključuje tudi navodila in namene učenja in kriterije uspešnosti, vsebina je zapisana na podlagi (PPT). 
Učitelj nagovori učence k:1. risanju sebe ob svoji najljubši igri. oz.s čim in kako bi se danes najraje igral, 2. označevanju tistih delov na risbi, ki mu bodo v pomoč pri opisovanju igre,3. zapisu ključnih besed ter rim,4. ustvarjanju glasbene izmišljarije oz. k izmišljevanju zgodbe ob risbi, ki je ne govori ampak zapoje (lahko tudi ritmizira),5. ustvarjanju gibalne izmišljarije oz. k opisu risbe z gibi (posnemanje gibanja predmetov, živali, rastlin, pravljičnih junakov) ali s pantomimo,6. zbiranju dokazov o izvedbi dejavnosti oz. o učenju (pošlji po telefonu, e-pošti, skype, Padlet…).


Učenci poslušajo učiteljev pozdrav in nagovor. Povzamejo učiteljeva navodila, namene učenja in kriterije uspešnosti.
Ustna in pisna navodila učencu – DEJAVNOST 11. Učenec v zvezek nariše sebe ob svoji najljubši igri.2. in 3. Na risbi označi in pripiše ključne besede (in rime), ki mu bodo v pomoč pri opisovanju igre.
4. in 5. S pomočjo ključnih besed in rim ustvari glasbeno in gibalno izmišljarijo.  
6. Učenec zbira dokaze in jih po utečenih kanalih posreduje učitelju, npr. dokazi so lahko fotografija zapisa v zvezku, fotografija/posnetek gibanja, glasbeni posnetek ali petje po telefonu, skypu, raba Padlet-a… 
Opomba: Splošna priporočila veljajo za vse dejavnosti.
Učitelj preko ustaljenega komunikacijskega kanala (ali preko posnetka, npr. ustvarjen v Loom, Teams, Arnes VID) učence pozdravi, jih nagovori in spodbudi k izvajanju učne aktivnosti. Vsebina in namen učne aktivnosti je zapisana na podlagi podlagi (PPT). 
Za zbiranje dokazov predlagamo uporabo spletnega orodja Padlet.  Po zaključku vsake dejavnosti, se učitelj odzove s povratno informacijo. Zapise in objave učencev na Padletu učitelj tudi izvozi in shrani kot njihove dokaze o učenju.
Učitelj lahko delovni list za učence prilagodi (npr. barva podlage, velikost in oblika pisavo). Predviden čas dejavnosti: 2 šolski  uri 
2. dejavnost: Raziskujem igre nekoč in danes: Učitelj poda učencem navodila o tem, kako bodo raziskali igre nekoč, npr. svojih dedkov in babic, staršev, sorodnikov.Učitelj nagovori učence k:1. vzpostavitvi stika na daljavo s starimi starši, sorodniki  (ohranjanje stika – vidik osamljenosti) ter jih vpraša po počutju, zdravju, kaj počne …2. da starše, stare starše, sorodnike vpraša, katero igro iz svojega otroštva mu priporoča, da bi se jo lahko igral danes (v izolaciji, glede na okoliščine),3. natančnem zapisu igre (navodila/potek, pripomočki), ki jo sam tudi preizkusi in po potrebi popravi navodila,4. k preizkušanju iger v mreže iger 3×3 v podlagi (PPT) ter k izdelavi lastne mreže 3×3 v zvezek, ki jo zapolni z igrami po svoji izbiri,5. igranju iger v “mreži  iger 3×3” tako, da bo izpolnil 3 v vrsto (poševno ali navpično ali vodoravno).Učitelj učencem pove, da jim je na voljo za vprašanja in da naj sproti pošiljajo dokaze (npr.  obešajo posnetke svojega dela na tablo Padlet.) Učitelj vsakemu učencu poda individualno povratno informacijo. 
POMEMBNO:Učitelj lahko glede na odzive otrok, njihove dokaze o učenju in napredovanju, podaljša čas za izvedbo sklopa. Ta čas, dodatna ura,  naj bo namenjena kakovostni povratni informaciji za izboljševanje izdelka/dokaza in za konkretno izboljšavo le teh/dokazov

Učenci ob pisnih navodilih poslušajo tudi ustna navodila učitelja preko dogovorjenega kanala.Ustna in pisna navodila učencu – DEJAVNOST 21. Učenec sam  oz. skupaj s starši naveže stik s starimi starši/sorodniki.2. Od starih staršev/sorodnikov pridobi informacije o igrah iz njihovega otroštva.3. Izbere vsaj eno igro, jo preiskusi in nariše/napiše navodila.4. Pogleda “mrežo iger 3×3”  in v zvezek nariše svojo mrežo iger 3×3, kamor vključi tudi svoje igre (lahko jih prikaže s piktogrami, naslovom igre, risbo…)..5. Igre v “mreži 3×3” igra tako, da izpolni 3 v vrsto. 
Učenci skenirane/fotografirane izdelke oddajo po utečenem kanalu. Po istem kanalu prejmejo povratno informacijo od učitelja.  Morebitna vprašanja učenci učitelju pišejo na Padlet ali preko e-pošte.  
Če učenec iz kakršnegakoli razloga  ne more vzpostaviti stika na daljavo s sorodniki in starimi starši, potem povpraša o igri iz otroštva svoje starše in starejše sorojence.

Igre, ki so zapisane v “mreži iger 3×3”, učenec dopolni s svojimi, če ima možnost, v nasprotnem primeru (če staršev ni doma, nima možnosti komuniciranja s sorodniki) se lahko vseeno igra igre in tako uspešno izvede nalogo.


Učitelj pogleda oddane izdelke učencev in poda povratno informacijo. 

Predviden čas dejavnosti: 2 šolski  uri 
3. dejavnost: Glasbeno in gibalno ustvarjanje 
Po pregledu oddanih nalog (npr. na Padletu), učitelj nagovori učence k:1. poslušanju posnetka pesmi Janez Bitenc: Hi konjiček na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=Tct4_cEdruU,2. petju pesmi ob posnetku ter ob branju besedila,3. izbiri glasbila, s katerim bo spremljal pesem (plosk, tlesk, kuhalnica, pokrovka, lonec, plastenka…), izdelavi lastnega glasbila  – glasbeno ustvarjanje/igranje,4. gibalnemu ustvarjanju oz. k sestavi preproste koreografije npr. posnemanje živali v gibanju, skoki, preskoki, drža rok pri jezdenju; koordinacija gibanja v ritmu; izdelavi preprostega pripomočka npr.konjiček iz metle,5. zbiranju dokazov o izvedbi dejavnosti oz. o učenju (pošlji po telefonu, e-pošti, skype, Padlet…).

Učenci po pisnih navodilih samostojno opravijo nalogo; navodila učencu – DEJAVNOST 3.
1. Učenec posluša pesem na poslani povezavi.2. Ob večkratnem ponovnem poslušanju pesem tudi zapoje. Pomaga si lahko z besedilom pesmi.3.  Učenec poišče glasbilo s katerim bo spremljal pesem.4. Učenec ustvari gibalno spremljavo k pesmi, lahko tudi s preprostimi pripomočki.5. Učenec zbira dokaze in jih po utečenih kanalih posreduje učitelju, npr. dokazi so lahko fotografija/posnetek gibanja, glasbeni posnetek spremljava ali petje po telefonu, skypu, raba Padlet-a… 
Povezava do posnetka:https://www.youtube.com/watch?v=Tct4_cEdruU


Predviden čas dejavnosti: 2 šolski  uri 
V ospredju je otrokova izvirnost in izraznost ter spodbujanje in razvijanje učenčevega ustvarjalnega mišljenja.
4. dejavnost: Predstavimo svoje glasbeno in gibalno ustvarjanje in ga vrednotimo
Učitelj obvesti učence o uri srečanja (lahko v skupni videokonferenci / v spletni učilnici kot cel razred ali kot skupina učencev ali kot posameznik), kjer učenci predstavijo, kaj so ustvarjali na področju glasbe in giba. 
Učitelj na koncu tega pogovora ponovno pregleda  namene učenja in kriterije uspešnosti, vsebina je zapisana na podlagi (PPT) in se z učenci  pogovori o tem, ali so namene dosegli, kaj so dosegli brez težav oz. popolnoma samostojno, pri kateri dejavnosti pa so poiskali pomoč.
Ustna in pisna navodila učencu – DEJAVNOST 4: Učenci podajo povratno informacijo o uspešnosti učenja, ovrednotijo koliko oz. kako so bili uspešni, kaj jim je povzročalo težave…
Učenci od učitelja prejmejo povratno informacijo in sodelujejo v pogovoru.

Predviden čas: 1 ura

Gradivo pripravili v področni skupini za razredni pouk na ZRSŠ.

Več gradiv je na voljo v spletni skupnosti na povezavi.

32 thoughts on “Igre otrok danes in nekoč (1. VIO)

 1. Vesna Rošker
  10. 11. 2020 at 14:44

  Veseli me, da vzpodbujate stare igre v šolo in se s pomočjo njih lahko medpredmetno ogromno naučijo.

 2. Boža
  10. 11. 2020 at 16:56

  Zelo mi je všeč, da ste uprabili medpredmetno povezavo in da ohranjate stare igre in pesmice.

 3. Nina
  10. 11. 2020 at 17:16

  Všeč mi je, da se spodbuja učenčevo izražanje in ustvarjalnost.

 4. Melita
  10. 11. 2020 at 17:17

  Stare gibalne igre pri otroku razvijajo različne sposobnosti, spretnosti in veščine. Kako lepo, da so spet nekoliko bolj zaživele.

 5. Zlatka Terlevič
  10. 11. 2020 at 18:27

  Lepo pripravljeno.

 6. Inge
  10. 11. 2020 at 22:54

  Odlično pripravljeno.

 7. Simona
  12. 11. 2020 at 13:01

  Se strinjam.

 8. Irena
  12. 11. 2020 at 13:59

  Veliko možnosti, da učenci pokažejo svoj ustvarjalnost tudi pri temi, ki sprva ne obeta ustvarjalnosti. Super.

 9. Miroslava
  12. 11. 2020 at 15:02

  Zanimivo. Vsako leto lahko uporabiš in samo dodaš višjo težavnostno stopnjo. Lahko bi dodali še kakšno rajalno igro.

 10. Polona Guček Skrbinek
  12. 11. 2020 at 15:34

  Super, odlično pripravljeno in uporabno.

 11. Tatjana Gorenc
  12. 11. 2020 at 16:42

  Všeč mi je medpredmetna povezava. Vse dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost .

 12. VKG
  12. 11. 2020 at 19:18

  Zelo natančno in zavzeto pripravljeno. Mlajši otroci imajo take dejavnosti zelo radi, z njimi res razvijamo veliko otrokovih sposobnosti.

 13. LILJANA KLOBUČAR
  12. 11. 2020 at 21:00

  Dobro pripravljeno

 14. Anica
  12. 11. 2020 at 21:29

  Podpiram oživljanje starih iger, ki vzpodbujajo otroke k druženju, razvijajo spretnosti in različne sposobnosti otrok, predvsem pa sproščajo, na preprost način.

 15. Maja
  12. 11. 2020 at 22:25

  Zelo uporabna gradiva.

 16. Janja
  23. 11. 2020 at 10:51

  Všeč mi je medpredmetna povezava.

 17. Tanja
  23. 11. 2020 at 18:59

  Gradivo je odlično pripravljeno. Všeč mi je medpredmetna povezava.

  1. Marijana
   7. 12. 2020 at 16:14

   Strinjam se z vašim komentarjem. Medpredmetna povezava omogoča otrokom učenje preko različnih kanalov (VAKOG).

 18. Mateja
  24. 11. 2020 at 14:11

  Zelo obširno in natančno zasnovana ideja. Super se mi zdi medpredmetna povezava in vključenost dejavnosti nekoč in danes.

 19. Maja
  26. 11. 2020 at 19:53

  Dobrodošlo medpredmetno povezovanje in ohranjanje tradicije in iger.

 20. Maja Kraner Fanedl
  27. 11. 2020 at 12:07

  Najbolj me je pritegnilo medpredmetno povezovanje in obujanje starih otroških iger. Tak način dela od otrok zahteva aktivnost, kar je vedno dobrodošlo.

 21. MD
  7. 12. 2020 at 15:27

  Zelo lepo pripravljeno in uporabno.

 22. Danica Gorše
  7. 12. 2020 at 15:53

  Težava nekaterih staršev je pošiljanje izdelkov učitelju. Nekateri so vešči oddajanja nalog in slik v spletno učilnico, drugi ne. Tako učitelj ne dobi vseh izdelkov na enem mestu, ali pa jih sploh ne dobi. Drugače je dobro zastavljeno, žal pa v praksi, vsaj pri meni, neizvedljivo za vse učence.

 23. Marijana
  7. 12. 2020 at 15:59

  Opis dejavnosti in priporočila za izvedbo so zelo natančno podana. V pripravi se mi zdi vedno smiselno vnesti tudi dejavnosti za učence. Sama izvedba prepleta predmeta GUM in ŠPO, povezuje pa se tudi s SPO. Taka priprava bi tudi učitelju začetniku pomagala pri kvalitetni izvedbi pouka.

 24. Barbara
  7. 12. 2020 at 16:40

  Odličen primer. Diferenciran pristop. Uporaba različnih orodij.

 25. Nela Subič
  7. 12. 2020 at 16:45

  Zelo dobro napisan primer. Upoštevana diferenciacija glede na stanje posameznega učenca. Medpredmetna povezava. Predlagano tematiko lahko izvedeš v okviru pouka ali kot dan dejavnosti.

 26. Štefanija Šalamija
  7. 12. 2020 at 17:26

  Zelo pohvalno je obujanje starih iger in medpredmetno povezovanje.

 27. Štefanija Šalamija
  7. 12. 2020 at 17:37

  Zelo mi je všeč, da se igre ohranjajo.

 28. Nives
  7. 12. 2020 at 17:51

  Pohvalno je spodbujanje medpredmetnega povezovanja in medgeneracijskega učenja od babic in dedkov

 29. Marjanca Frangež
  7. 12. 2020 at 18:40

  Medpredmetnost me je najbolj nagovorila in seveda gibanje, ki je tako zelo pomembno v tem času, ko smo doma.

 30. Ivica
  7. 12. 2020 at 22:23

  Pohvala avtorju za izvirnost, medpredmetno povezavo in raznolikost dejavnosti, …

 31. Ela
  8. 12. 2020 at 11:32

  Odlično…

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja