Statistika na daljavo

Statistika. Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Opis: Opisan je primer obravnave statistike pri matematiki za izobraževanje na daljavo. Vključuje cilje in vsebine, zapisane v učnem načrtu za gimnazijo. Uporabljeni termini so skladni z navedbami v omenjenem učnem načrtu. Prav je​, da učitelj seznani dijake s sopomenkami, ki so jih dijaki uporabljali v osnovni šoli. Tej vsebini namenimo okvirno 20 ur pouka matematike v izobraževanju na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal osnovne pojme statistike in pridobljeno znanje uporabil pri reševanju različnih problemov.

Opis sklopa:

Priporočamo obravnavo že v prvem letniku, saj gre za nadgradnjo pojmov, usvojenih v osnovni šoli, ter možnost medpredmetnih povezav. Priporočamo medpredmetno povezavo (projektni teden) s fiziko in kemijo pri merjenjih (standardni odklon, povprečje) ter biologijo (raziskovanja in poskusi) in z informatiko  pri  obdelavi podatkov (prikazovanje podatkov in interpretacija). 

Vsebinski sklop za učenje na daljavo je pripravljen na način, da si dejavnosti sledijo zaporedno (ko dijak predhodno dejavnost opravi, dobi navodilo za naslednjo dejavnost). V primeru, da je čas učenja na daljavo krajši, vzamemo samo zaporedje tistih dejavnosti, ki jih potrebujemo.

Zanimivosti so navedene v poševnem tisku, dijak jih izbere, če želi. O tem je seznanjen v uvodnih navodilih.

Pri učenju v sklopu o statistiki bo dijak:

• ločil med preučevano značilnostjo (spremenljivko), enoto, vrednostjo spremenljivke, vzorcem, populacijo, 

• prepoznal preučevano značilnost enote, 

• razlikoval med opisnimi ali kvalitativnimi podatki, vrstnimi ali ordinalnimi ter številskimi ali  kvantitativnimi podatki, 

• zbiral podatke, jih urejal in strukturiral, 

• izbral ustrezni diagram za prikaz podatkov, 

• bral, izdelal in interpretiral statistične diagrame, 

• razvijal kritični odnos do interpretacije rezultatov, 

• poznal in uporabljal različne načine povzemanja podatkov, 

• izbral primeren način povzemanja podatkov glede na vrsto podatkov, 

• izračunal, ocenil in interpretiral srednjo vrednost (aritmetično sredino), modus in mediano kot mere osredinjenosti podatkov (mere  srednje vrednosti), 

• ocenjeval preproste povezave med statističnimi spremenljivkami, 

• izračunal, ocenil in interpretiral variacijski razmik, standardni odklon in medčetrtinski razmik kot mere razpršenosti podatkov, 

• uporabljal znanje o delu s podatki v celovitem postopku empiričnega preiskovanja 

(izbral   temo, postavil preiskovalno vprašanje, zbral podatke, jih uredil in strukturiral, analiziral, prikazal in interpretiral rezultate).

Splošno navodilo/pojasnilo za matematiko

Pri samostojnem učenju izhajamo iz predznanja dijakov. Dejavnosti so zastavljene tako, da ima učitelj stalen vpogled v delo in napredek posameznega dijaka. V samostojno učenje smiselno vključujemo aplete iz i-učbenika. Dokazila o učenju dijaki oddajajo v spletno okolje, ki nam omogoča oddajo in pregled gradiv. Učitelj je na voljo dijakom preko komunikacijskega kanala, za katerega se dogovorijo. Predlagamo, da se o uporabi kanalov dogovorijo in uskladijo učitelji na šoli, da se bodo dijaki lažje znašli. Pri posameznih aktivnostih je tudi zapisano, kdaj se učitelj poveže na daljavo z vsemi dijaki. Učitelj glede na zaznane tipične napake ali pomanjkljivo razumevanje pri pregledovanju izdelkov pripravi srečanje na daljavo, kjer skupaj odpravijo napačne predstave in nerazumevanje.

Povezava do preglednice

Časovni okvir je postavljen na predviden minimalni čas, ki je potreben za izpeljavo.

Opis dejavnostiDejavnost dijaka s kriteriji uspešnostPriporočila za izvedbo na daljavo
1. Preverjanje že naučenega

Navodila za dijaka z nameni učenja.Učitelj pogleda oddane izdelke dijakov. Glede na zaznane tipične napake ali pomanjkljivo razumevanje učitelj pripravi srečanje na daljavo, kjer predstavijo svoje odgovore in vprašanja, ki so se jim porajala ter odpravijo napačne predstave in nerazumevanje. Učitelj predstavi, kako bo učenje potekalo v prihodnje in katere odgovore na svoja vprašanja bodo dijaki po usvojenih vsebinah sklopa znali oblikovati.
Reši dejavnost v spletni učilnici. Izdelke odda v odložišču (npr. spletna učilnica Moodle, Googlova skupna mapa). Na srečanje na daljavo se pripravi s predstavitvijo svojih odgovorov in vprašanj.Izberite spletno okolje, kjer boste lahko naloge oddajali/pošiljali, omogočena naj bo tudi oddaja nalog (Moodle, MS Teams, Office 365,  e-Asistent, Lopolis, Googlovi dokumenti, Padlet …). Predlagamo, da se za okolje uskladite na ravni šole.

Čas: 2 šolski uri skupaj s srečanjem na daljavo. 
2. Osnovni pojmi statistike

Navodila dijaka za s kriteriji uspešnosti.
Po oddanih zapiskih dijakov na Padletu učitelj poda skupno povratno informacijo v Padletu. 
Dijak ustvari svoje zapiske in reši naloge. Zapiske odda v skupno odložišče-Padlet. Glede na podano povratno informacijo zapiske popravi.  Apleti za preiskovanje v i-učbeniku VEGA 1 in okolje Padlet. Spletna stran Statističnega urada RS.

Čas: 2 šolski uri.
3. Urejanje podatkov

Navodila za dijaka s kriteriji uspešnosti.
Učitelj pregleda oddane naloge in dijakom poda povratno informacijo.
Preveri svoje predznanje. V primeru težav se obrne na katerega od sošolcev ali na učitelja. Za oblikovanje zapiskov in reševanje zgledov uporabi i-učbenik.
Rešene naloge odda na dogovorjeno mesto. 
i-učbenik na povezavi

Čas: 2 šolski uri.
4. Prikaz podatkov

Navodila za dijaka s kriteriji uspešnosti.

Učitelj pregleda oddane naloge in dijakom poda povratno informacijo. Pripravi videokonferenčno srečanje na daljavo, odgovori na vprašanja dijakov. Z dijaki se pogovori o novih znanjih, ki so jih usvojili in s pomočjo katerih bi utemeljili svoj odgovor, ki so ga ob začetku sklopa podali na vprašanje Ali pred šolsko stavbo potrebujemo semafor? Ob zaključku videokonferenčnega srečanja dijakom posreduje dostop do nalog za preverjanje znanja v spletni učilnici, da dijaki preverijo svoje znanje.
Prebere vsebino v i-učbeniku in si naredi zapiske. V primeru težav se obrne na katerega od sošolcev ali na učitelja. Rešene naloge odda na dogovorjeno mesto. Pripravi si morebitna vprašanja in se udeleži videokonferenčnega srečanja, na katerega se pripravi v skladu z navodili.i-učbenik na povezavi

Uporaba računalniškega programa za urejanje podatkov (na primer Excel).

Naloge za preverjanje znanja v spletni učilnici.

Čas: 3 šolske ure skupaj s srečanjem na daljavo.
5. Mere osredinjenosti podatkov (mere srednje vrednosti)

Navodila za dijaka s kriteriji uspešnosti.

Učitelj nudi podporo dijakom, ki ob usvajanju vsebin naletijo na težave in zaprosijo za pomoč.
Prebere vsebino v i-učbeniku in si oblikuje zapiske. V primeru težav se obrne na katerega od sošolcev ali na učitelja. i-učbenik na povezavi

Spletna stran Arso z opisom metode določanja povprečne dnevne temprerature zraka.Čas: 2 šolski uri.
6. Mere razpršenosti

Navodila za dijaka s kriteriji uspešnosti.

Učitelj pripravi videokonferenčno srečanje na daljavo, odgovori na vprašanja dijakov. Z dijaki se pogovori o novih znanjih, ki so jih usvojili in s pomočjo katerih bi utemeljili svoj odgovor, ki so ga ob začetku sklopa podali na vprašanje Ali pred šolsko stavbo potrebujemo semafor? Ob zaključku videokonferenčnega srečanja dijakom posreduje dostop do nalog za preverjanje znanja. Glede na uspešnost dijakov pri preverjanju znanja učitelj nadaljuje z uporabo pridobljenega znanja za oblikovanje in izdelavo empirične preiskave ali poda dodatne naloge za utrjevanje znanja. Dijakom, ki naloge rešijo in jih oddajo,  poda povratno informacijo in jih usmeri v nadaljnje delo.
Prebere vsebino v i-učbeniku in si oblikuje zapiske. V primeru težav se obrne na katerega od sošolcev ali na učitelja. Pripravi si morebitna vprašanja in se udeleži videokonferenčnega srečanja, na katerega se pripravi v skladu z navodili.

Reši naloge preverjanje znanja. V primeru vrzeli v znanju reši tudi dodatne naloge za utrjevanje znanja in svoje reševanje odda v dogovorjeno odložišče.
i-učbenik na povezavi

Naloge za preverjanje znanjain  Dodatne naloge za utrjevanje znanja v spletni učilnici.


Čas: 2 šolski uri.
7. Utrjujem in uporabljam naučeno znanje, ovrednotim svoje znanje

Navodila za dijaka z učnim listom

Dijaki rešijo naloge iz statistike (konceptualne, proceduralne, problemske). Rešitve dobijo po dveh dneh in preverijo svoje rešitve. Napišejo, kaj jim gre dobro in kje so še težave. Vzpostavijo sistem medsebojne pomoči. V primeru potrebe po pomoči učitelja, se obrnejo nanj. Dijaki se samovrednotijo.
Po dveh dneh oddajo izdelke v spletni učilnici.Učitelj takrat objavi rešitve. Dijaki popravijo izdelke in se samovrednotijo.družabna omrežja, ki jih običajno dijaki uporabljajo pri medsebojni komunikaciji
spletna učilnica-odložišče
spletni vprašalnik za samovrednotenje

Čas: 2 šolski uri.
8. Pridobljeno znanje uporabim za reševanje različnih problemov

Navodila za dijaka s kriteriji uspešnosti.
Učitelj iz osnutkov empiričnih preiskav, ki so jih sestavili dijaki, ugotovi, kako uspešni so dijaki. Poda jim povratne informacije in nadaljnje usmeritve za izdelavo preiskav, z dijaki sooblikujejo kriterije uspešnosti in ocenjevanja empiričnih preiskav.

Pregleda dokaze o izvedenih aktivnostih dijakov.
S sošolcema pripravi osnutek empirične preiskave in jo objavi v dogovorjenem odložišču (na primer Padlet). Sošolcem, ki so podali osnutke svojih preiskav, poda povratno informacijo. Izvede aktivnosti v kateri spozna naravno porazdelitev. Opravi preiskavo in dogovorjeno odda v odložišču, kjer si ogleda oddane izdelke sošolcev. Če želi, prebere zanimivosti o normalni porazdelitvi. i-učbenik na povezavi

Uporaba računalniškega programa za urejanje podatkov (na primer Excel).

Primer kriterija uspešnosti in ocenjevanja empiričnih preiskav.

Čas: 2 šolski uri.
9. Predstavitev empiričnih preiskav

Navodila za dijaka s kriteriji uspešnosti.

Učitelj po oddaji preiskav skliče srečanje na daljavo, na katerem dijaki predstavijo svoje preiskave v skladu s kriteriji vrednotenja.
Dijaki oddajo svoje empirične preiskave v dogovorjeno odložišče, kjer so na vpogled vsem dijakom oddelka. V skladu z navodili pripravijo in izvedejo predstavitev empirične preiskave. Podajo tudi povratno informacijo sošolcem na predstavitve njihovih empiričnih preiskav. Čas: 3 šolske ure.

Primer so pripravile svetovalke za matematiko iz predmetne skupine na ZRSŠ.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja